SPH adopce hlavní strana adoptované hroby neadoptované hroby hroby ve veřejné sbírce

ZAJÍMÁ MĚ: 
O PROJEKTU
hlavní strana
O PROJEKTU ADOPCE
 
Základní pojmy:
Adopcí hrobu se rozumí akt uzavření smlouvy o nájmu hrobového zařízení, tedy především náhrobku, nebo uzavření smlouvy darovací.

Předmětem smlouvy o adopčním nájmu je závazek nájemce o tento náhrobek řádně pečovat, tedy i zajistit jeho opravu a údržbu po celou dobu nájmu.
Předmětem smlouvy darovací je finanční dar určený na opravu anebo údržbu konkrétního hrobového zařízení a to ve výši min. 75% odhadovaných nákladů na opravu konkrétního hrobového zařízení. Tyto opravy a údržbu pak zajišťuje z těchto prostředků SPH.
Adopcí hrobu je v obou případech garantováno, že předmětné hrobové místo nebude pronajímáno nejméně po dobu 10 let
a hrobové zařízení zůstane po tuto dobu majetkem hl. města Prahy.
Záznam o adopci zůstává v evidenční složce hrobu, čímž je zajištěno, že i po uplynutí doby tohoto pronájmu bude hřbitovní správa motivována hledat alternativy k
běžnému pronájmu tak, aby bylo zachováno stávající hrobové zařízení a pieta zde pohřbených.

Pro zařazení hrobu do tohoto projektu musí splňovat alespoň jednu ze skutečností uvedených v bodech 1 - 3 a vždy podmínku uvedenou v bodě 4:
1. V tomto hrobě jsou uloženy ostatky osoby, která byla prokazatelně významnou osobou v oblasti kultury, vědy, politiky, náboženství či v ostatních oblastech společenského života nebo významnou osobou z historického hlediska.
2. Součástí hrobu je hrobové zařízení s vysokou uměleckou či historickou hodnotou.
3. Hrob byl navržen fyzickou nebo právnickou osobou na zařazení hrobu do Projektu adopcí s jednoznačným úmyslem o tento hrob pečovat.
4. Hrobové místo není v nájmu fyzické nebo právnické osoby - jedná se o "volný hrob".

Postup adopce:
Hroby zařazené do Projektu jsou zveřejněny na webových stránkách SPH (www.hrbitovy-adopce.cz) a případně na k tomu určených veřejných místech. Seznam je pravidelně aktualizován.
Hrobová zařízení významných hrobů jsou nabízena k adopčnímu nájmu za účelem zajištění jejich rekonstrukce, opravy či údržby, které hradí a zajišťuje adopční nájemce. Veškeré práce na adoptovaných náhrobcích mohou být prováděny pouze se souhlasem SPH.
Nájemné je stanoveno ve výši odpovídající výši nájmu hrobového místa a služeb s nájmem spojených dle platného ceníku SPH ve stejné výměře jakou má hrobové místo, na němž se nachází předmětné hrobové zařízení.
Hrobová zařízení významných hrobů mohou být vyjmuta z režimu adopčního nájmu a opravena prostřednictvím SPH v případě, že zájemce projeví vážný úmysl darovat finanční částku na opravu hrobu v minimálně 75% výši odhadovaných nákladů na opravu konkrétního hrobového zařízení.
Uzavření smluv o adopčním nájmu či darovacích smluv je možné nejdříve 30 kalendářních dní po zveřejnění významného hrobu zařazeného do Programu adopcí a to s prvním zájemcem, který písemně projeví vážný úmysl o adopci a zajištění oprav a údržby náhrobku.
Upřednostněni jsou vždy zájemci, kteří v této lhůtě prokážou příbuzenské vazby s osobností, jejíž ostatky se nacházejí ve významném hrobu.
Nájemci a dárci vždy obdrží v souladu s platnými smlouvami certifikát o adopci, který vystaví pověřený zaměstnanec SPH zodpovědný za koordinaci Projektu. Zároveň bude u adoptovaného hrobu v nejbližším možném termínu osazen adopční medailon (neurčí-li adopční nájemce či dárce jinak) a to nejpozději do 6 měsíců od uzavření adopční smlouvy.
 

sledujte nás anděl CO JE ADOPCE?
- o projektu
- abecední seznam neadoptovaných hrobů
- abecední seznam adoptovaných hrobů
- veřejná sbírka
NAPIŠTE NÁM
Hřbitovy a pohřební služby hl. m. Prahy, příspěvková organizace
Pobřežní 72, 186 00 Praha 8 Karlín
e-mail: adopce@hrbitovy.cz
tel.: +420 602 295 928
SPH

design and web development by art&illusion